Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Ověřování měřidel v autorizovaném metrologickém středisku K65

Poskytujeme na profesionální metrologické služby, mezi něž hlavně patří ověřování měřidel v AMS K65 pro Českou a Slovenskou republiku, kalibrace měřidel průtoku se škrticími orgány a metrologický servis.

Česká republika - ověřování měřidel protečeného množství nosného média, kapalin, plynu a měřičů tepla

 • Centrické clony, dýzy, Venturiho trubice
 • Víceotvorové clony
 • Segmentové clony
 • Clony s kuželovým vstupem

Slovenská republika - ověřování měřidel protečeného množství páry

 • Centrické clony, dýzy, Venturiho trubice
 • Víceotvorové clony

Metrologický servis

Český metrologický institut vydal společnosti MATTECH, s.r.o. (po posouzení technické a personální způsobilosti) Osvědčení o registraci k montáži a servisu stanovených měřidel (měřiče tepla, proteklého množství plynu a jejich členy).

Kalibrace měřidel průtoku se škrticími orgány

V laboratoři provádíme kalibrace škrticích orgánů nepřímou geometrickou kontrolou dle platných norem ČSN EN ISO 5167-1 až 5, ISO/TR 15377, ČSN 25 7711 a dalších, a to pro měřidla dodávaná do celého světa.

V rámci metrologického servisu dále zajišťujeme dle TPM 3723-03 a TPM 6892-95:

 • u kombinovaných měřičů vystavení kompletačního listu s vyznačením použitých členů měřičů tepla a jejich rozsahů
 • funkční zkoušku kompaktních měřičů
 • metrologickou zkoušku celého systému u kombinovaných měřičů
 • zkrácenou metrologickou zkoušku přepočítávače množství plynu s clonovým průtokoměrem včetně vystavení protokolu
 • zabezpečení měřidel montážními plombami

Princip měření

Měřicí clony, dýzy a Venturiho trubice jsou určeny pro měření průtoku přehřáté nebo syté páry, kapalin, plynů nebo plynných homogenních směsí. Používaná měřicí metoda je založena na využití rozdílu tlaků – tzv. tlakové diference, která vzniká při průchodu měřeného média zúženým průřezem. Okamžitý průtok tekutiny je až na nevelkou nelinearitu úměrný odmocnině tlakové diference.

K převodu tlakové diference na elektrický signál dochází ve snímači tlakové diference. Tento elektrický signál je zpracován ve vyhodnocovací jednotce nebo v nadřazeném systému společně s údaji o teplotě a tlaku v reálném čase. Výsledkem této měřící metody je informace o množství, popřípadě energii protékajícího média. Měření výpočtově spočívá na společném řešení rovnice Bernoulliho a rovnice kontinuity průtoku a na rovnicích stanovených na základě experimentálních měření.


Měřicí clony, dýzy a Venturiho trubice představují normou jednoznačně definovaný a svou konstrukcí dokonalý mechanický průtokoměr bez pohyblivých částí, který je možno využít pro měření jakékoliv tekutiny nebo plynu při zachování podmínky jednofázového a homogenního proudění. Společnost MATTECH, s.r.o., je svým zaměřením unikátní výrobní firmou, jež po roce 1992 oživila měření těmito mechanickými průtokoměry a za svou 24letou existenci vyrobila přes 12 000 kusů clon, dýz a Venturiho trubic jak pro tuzemský trh, tak pro export do všech koutů světa – od severu na jih – od těžby zemního plynu za polárním kruhem až po měření průtoku páry do pouštní solární elektrárny. 

Od západu na východ – od dodávky clon na ropná pole v Mexickém zálivu po dodávky dýz pro energetické bloky v Asii. Ve srovnání s konkurenčními elektronickými průtokoměry jsou škrticí orgány se svou mnoho desetiletí ověřenou konstrukcí stále nejspolehlivějšími typy měřidel průtoku s dlouhou životností, která často přesahuje životnost navazujícího potrubí. Nejistota měřicích clon je také plně srovnatelná s jakoukoliv elektronickou konkurencí, a pokud je nad rámec požadavku normy provedena i kalibrace „mokrou“ cestou ve zkušebně kapalinou nebo plynem, dosahuje kvalitně vyrobená clona, dýza i Venturiho trubice ještě vyšších přesností, než uvádí norma. Příznivé pořizovací i provozní náklady clonových měření, bezúdržbovost a také nepotřebnost náhradních dílů jsou dalším bonusem pro klienty.