Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Profil společnosti

Společnost MATTECH, s.r.o., byla založena v roce 1992 současným majitelem bez jakékoliv předchozí návaznosti. Úspěšně rozšiřuje výrobní program, jehož těžiště stále spočívá v návrhu, výpočtu, výrobě a servisu měřidel průtoku škrticími orgány dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 5167-1 až 5.

V průběhu dvou desetiletí byl doplněn o výrobu oddělovacích, odkalovacích a kondenzačních nádob, usměrňovače proudění, restrikční clony, několikanásobné restrikční clony, speciální clony a clonové kotouče, návarky, šroubení, komory pro měření hladiny, chladiče páry a další komponenty pro strojní části měřicích okruhů.

Rozvinuli jsme výrobu měřidel průtoku, jakými jsou excentrické clony, kritické dýzy a multidýzy. Vyvinuli jsme měřicí tratě s integrovanou clonou pro měření průtoku v malých světlostech potrubí. Věnujeme se rozvoji a širšímu využití segmentových a víceotvorových clon ve všech průmyslových odvětvích. Vyvíjíme vlastní technologické postupy pro návrh, výpočet a výrobu speciálních clon a speciálních měřicích dýz pro průmyslové aplikace i zkušebnictví. V rámci pravidelné aktualizace a rozšíření normy ČSN EN ISO 5167 jsme také zakomponovali do našeho výrobního programu návrh a výrobu kuželových průtokoměrů, včetně všech normativních úprav a změn pro klasické škrtící orgány ( např. clony, dýzy, Venturiho trubice).

Mezi další produkty, o které jsme v průběhu let rozšířili výrobní program, patří směšovací ejektory, dýzy ASME PTC-6 a Dallova trubice. Dýzy ASME PTC-6 slouží k ověření výkonnostních parametrů parních turbín a jsou návrhově  podrobně popsány normou. Dallova trubice je využívána na měřících místech, kde je třeba spojit provozní výhody dýzy a Venturiho trubice. Ejektory navrhujeme a vyrábíme pro směšování všech druhů plynů, kapalin a par a jejich využití je možné v chemických a petrochemických provozech včetně dodávek ejektorů pro klasickou a jadernou energetiku.

Lidské zdroje, zaměstnanci a vedení společnosti

Zájem společnosti MATTECH, s.r.o., je zaměřen také na lidský a profesní vývoj vlastních zaměstnanců cílený na vysokou míru samostatnosti, profesionality a vstřícnosti vůči zákazníkovi. Společnost zaměstnává vysoce kvalifikované inženýry, techniky MaR a zkušené dílenské pracovníky. Zaměstnanci jsou každoročně školeni na nové technologie a výrobní postupy, důraz je kladen rovněž na zvyšování lidské i profesní zdatnosti včetně finanční podpory volnočasových aktivit. Zaměstnanci z výroby jsou proškolováni na nové technologie obrábění a obsluhu CNC strojů včetně pravidelných školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Vedení společnosti si je vědomo, že kvalifikovaní a pracovití lidé s dobrou morálkou jsou základem prosperity společnosti jako celku. Z těchto důvodů je lidským zdrojům věnováno hodně úsilí, času i finančních prostředků.

vedeni spolecnosti

Petr a Valentina Pavlíčkovi
Stálé zdraví a vše dobré Vám přeje
majitel společnosti MATTECH, s.r.o

Technické zázemí

Na jaře roku 2003 se společnost MATTECH, s.r.o., přestěhovala do vlastního areálu o rozloze 4 000 m2, který obsahuje několik výrobních a administrativních budov s kvalitním technickým zázemím. Tyto výrobní prostory prošly v letech 2011–2013 rozsáhlou rekonstrukcí a rovněž byla přistavena nová výrobní hala. V letech 2015–2022 byly v areálu společnosti vybudovány další výrobní haly včetně přípravných prostor a nových parkovacích ploch.

Vývoj, návrh a konstrukce

Důležitou součástí společnosti MATTECH, s.r.o., je vlastní vývoj, který je zaměřen na nové produkty a na nové inovativní výrobní technologie s cílem zvyšování konkurenceschopnosti měřidel na tuzemském i zahraničním trhu. Návrh a konstrukce probíhají ve 3D konstrukčních programech CAD od společnosti Autodesk. Zkušení pracovníci i junior technici v návrhu a konstrukci připravují podklady pro vlastní výrobu a podílejí se na udržení vysoké kvality výrobků. Výpočty a návrhy měřicích okruhů slouží jako technická podpora projekčním, dodavatelským a montážním organizacím. Měřidla průtoku jsou vyráběna a dodávána dle norem ČSN, ISO, ANSI, ASME, GOST, popř. dle zadání a požadavku odběratele.

Výroba

Současně s výstavbou nových prostor a rozšiřováním výrobního programu společnosti MATTECH, s.r.o., dochází také k nákupu nových výrobních CNC strojů a technického vybavení. V areálu společnosti jsou vybudovány moderní haly vybavené vysokozdvižnou a zdvihací technikou včetně dělení materiálu vysokotlakým vodním paprskem. Ve výrobní části jsou instalovány veškeré moderní obráběcí a elektroerozivní CNC stroje pro výrobu všech dílců průtokoměrů s rozsahem obrábění od mikro průměrů až po dimenze nad jeden metr a do hmotnosti obrobku mnoha tun. Součástí výrobního areálu jsou skladovací, manipulační a montážní prostory. Na výrobní část navazuje vlastní certifikovaná svařovna s certifikací personálu pro svařování tlakových dílů i komponent pro jadernou energetiku. Celý výrobní proces je ukončen ve vlastní lakovně a tlakovací zkušebně pro zkušební tlaky až 800 barů. Koncepce výroby je zaměřena na minimalizaci subdodávek a kooperací s cílem zajištění vysoké kvality vlastních výrobků.

Naši zákazníci

Velká část našich výrobků směřuje na dodávky pro petrochemii, pro klasické energetické zdroje, do elektráren pro nadkritické parametry, do jaderných elektráren, zkušeben a laboratoří vzduchotechniky. Již mnoho let jsme vůdčím výrobcem a inovátorem měřidel průtoku na principu diferenčního tlaku u nás i v zahraničí. Spolupracujeme na dodávkách měřidel pro výzkum a vysoké školství a měření ekologických limitů pro spalování paliv. Individuální přístup ke každému zákazníkovi, flexibilita a kvalitní servis jsou tou nejlepší zárukou Vaší spokojenosti.

Výpočtový software

Společnost MATTECH, s.r.o., v roce 2015 odkoupila a dále rozvíjí unikátní výpočtový počítačový program MATTECH® DELTA Software®, který slouží ke snadnému a rychlému návrhu a výpočtu primárních prvků pro měření průtoku plynu, vodní páry, vody a kapalin. Software poskytuje technikům i dalším uživatelům velkou flexibilitu a možnosti, které nejsou obvyklé v jiných výpočtových programech. Prošel 20 lety vývoje a je funkčně prověřen plným využitím v mnoha projekčních a konstrukčních společnostech. Aktualizace programu MATTECH® DELTA Software® jsou prověřeny mnohaletou praxí i Českým metrologickým institutem. Více je software popsán v samostatné kapitole.

Systém řízení jakosti a certifikáty

V roce 2001 byl ve společnosti MATTECH, s.r.o., zaveden a úspěšně certifikován britskou firmou Lloyd´s Register Quality Assurance systém řízení jakosti. V průběhu let 2002–2003 byla společnost již plně certifikována pro výrobu tlakových dílů dle směrnice PED 97/23 EC. V současné době je systém řízení jakosti zaveden a pravidelně prověřován českou firmou TÜV AUSTRIA CZECH.

V letech 2012–2014 došlo k úspěšné certifikaci v oblasti svařování a výroby tlakových dílů pro jadernou energetiku. Systém řízení jakosti i řízení jakosti tlakových dílů je prověřován každoročně interními i zákaznickými audity a rovněž je pravidelně certifikován auditorskou společností. V průběhu roku 2016 již ve společnosti proběhla recertifikace systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2015 a rovněž dle nové směrnice pro výrobu tlakových dílů PED 2014/68/EU.

Současně s rozvojem výrobního programu jsme věnovali mnoho úsilí k zajištění kvality našich výrobků, a to nejen po stránce technické, ale i legislativní. Naše společnost získala nová oprávnění ke své specializované činnosti platná v rámci Evropské unie i Ruské federace a dalších zemí EAC.