Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Chladiče páry

V energetických provozech pracujících s přehřátou párou je velmi často nutné regulovat tlak či teplotu tohoto stěžejního energetického média. Tlak páry lze přímo a téměř okamžitě regulovat pomocí napájecího čerpadla ještě před generátorem páry, např. kotlem. S teplotou páry je to však mnohem problematičtější. K tomuto účelu se v praxi nejčastěji používají chladiče páry, které regulují její teplotu vstřikováním chladicí vody přímo do proudu páry.

Chladiče páry mají obecně tvar trubky s tryskou na jejím konci. Chladiče jsou vsunuty přímo do parovodu, k němuž jsou přimontovány pomocí rozebíratelného přírubového spoje. Toto provedení zabezpečuje v případě potřeby snadnou demontáž zařízení při odstávce energetického celku. Chladiče páry pracují na principu směšovacího výměníku. Princip rozstřikování chladicí vody může být různý. Obecně však platí, že chladicí voda musí být potrubím do trysky přiváděna o totožném nebo mírně vyšším tlaku, než je tlak v parovodu. Tato voda je přiváděna potrubím do trysky chladiče, odkud je rozprašována na kapičky s co nejdrobnější disperzí. Díky tomu dojde k mnohonásobnému navýšení výparné plochy a k lepšímu promísení kapiček vody s proudem páry. Jakmile je vodní disperze v parovodu, dochází díky vysoké teplotě k jejímu vypařování, což je děj, při kterém se vypařované vodě dodává výparné teplo. O tuto část energie je tak ochuzena proudící pára a tím dojde k poklesu její teploty. Konstrukce chladičů páry posiluje jeden nebo více faktorů majících vliv na proces chlazení. Jedná se o průtok chladicí vody vstupující do chladiče páry, pokles tlaku při expanzi vody při rozstřiku z trysky, rychlost rozstřikované vody, velikost kapiček vodní disperze, rychlost proudu páry i vody a o turbulence vznikající při mísení páry s vodou.

Jedná-li se o instalaci při velmi vysokých teplotách přehřáté páry, např. v elektrárenských parovodech, velmi často bývá vnitřní část parovodu v místě vstřiku vybavena stíněním z plechové skruže, aby se předešlo případnému kontaktu kapiček vodní disperze se stěnou potrubí, jež má podstatně vyšší teplotu než voda. Pokud by voda dopadla na stěnu potrubí, tak by při prudkém ochlazení v místě styku došlo ke vzniku přídavného namáhání, což by mělo negativní vliv na životnost parovodu.

Mezi největší přednosti chladičů páry patří to, že neobsahují žádné pohyblivé části. Jsou schopny regulovat teplotu v širokém rozsahu průtoku páry. Lze je dimenzovat pro průtoky páry od desítek kg/hod až po stovky tun/hod.

Chladiče páry mohou být vyrobeny z uhlíkových, nerezových či ze žáropevných legovaných ocelí a niklových slitin.

Chladič páry | Steam cooler