Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Dallova trubice

Dallova trubice je tvarově podobná klasické Venturiho trubici, je však kratší a neobsahuje zaoblené úseky. Skládá se ze dvou kuželů obrácených proti sobě navzájem oddělených hrdlem, které obsahuje úzkou odběrovou štěrbinu ústící do odběrové komory. Dallova trubice byla vyvinuta již v minulém století a je konstrukčně i technicky dlouholetým provozováním vyzkoušený a spolehlivý průtokoměr. Dallovu trubici tvoří dva kužely obrácené proti sobě – navzájem oddělené hrdlem délky 0,03d až 0,1d. Za koutovým plusovým odběrem před stěnou připomínající clonový kotouč následuje vstupní difuzor s průměrem Dm, jenž je zaústěn v nejužším hrdle průměru d. Zde jsou minusové odběry, dále pak následuje difuzor. Úhel konfuzoru je v mezích 40° až 50°, úhel difuzoru je 12° až 17°. V nejužším místě trubice je úzká odběrová štěrbina, která dovoluje proudění protékající tekutiny do kruhové komory mezi vnitřními profily a pouzdrem, čímž se do kruhové komory přenáší diferenční tlak, jehož údaj se přenáší k měřicímu přístroji.

Významnou předností Dallovy trubice je její velmi nízká trvalá tlaková ztráta. Trvalá tlaková ztráta vyvozená Dallovou trubicí je o 30–50 % menší nežli trvalá tlaková ztráta vyvozená klasickou Venturiho trubicí, která ji má ze všech škrticích orgánů popsaných normou nejnižší. Další předností Dallovy trubice je, že stálost úhrnného součinitele průtoku CE Dallovy trubice není ovlivněna ReD. Je montována do potrubní technologie včetně přímých úseků potrubí jako celek. Požadované přímé úseky před Dallovou trubicí jsou 10D. Za ní není vyžadován přímý úsek potrubí. Krátká zástavná délka vychází z kompaktního konstrukčního uspořádání měřicího tělesa Dallovy trubice. Její jedinou nevýhodou je, že její parametry nejsou popsány v normě.

Nejistota měření Dallovy trubice je srovnatelná se základními primárními prvky popsanými v normě – clony, dýzy, Venturiho trubice. Ověření nejistoty měření Dallovy trubice se provádí před instalací ve zkušebně kapalinou nebo plynem.

Dallova trubice je vhodná pro měření homogenních a čistých tekutin – kapaliny, plyny, páry a jiné technické plyny. Dallova trubice není vhodná pro tekutiny s obsahem pevných příměsí, kdy se sedimenty mohou usazovat v odběrové komoře.

Schéma Dallovy trubice | Dall tube diagram


Příbuzné produkty, doplňky a příslušenství