Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Oddělovací nádoba M90.7

Oddělovací nádoby jsou určeny k zabránění styku měřené tekutiny s měřicím přístrojem. Tyto nádoby obsahují kapalinu, která odděluje měřenou tekutinu od tekutiny v měřidle. Mohou být použity tam, kde může být měřená tekutina korozivní, velmi viskózní nebo by mohla v impulsních trubkách mrznout, tuhnout, popř. kondenzovat. Oddělovací kapaliny musí být vybrány tak, aby se nemísily a ani jinak nereagovaly s měřenou tekutinou.

Funkční rozměry

Velikost oddělovací nádoby je navržena s ohledem na respektování požadavků normy ISO 2186 a také dle teploty a tlaku páry v hlavním potrubí.

Meze použití a provedení

Těleso oddělovací nádoby je navrženo pro pracovní tlak 11 MPa při teplotách 200 °C, 300 °C, 400 °C nebo 10 MPa při teplotě 500 °C. Oddělovací nádoba je standardně opatřena propojovací a výstupními uzavíracími armaturami. Nejvyšší pracovní tlak uzavíracích armatur je dán typem použité uzavírací armatury. Na vyžádání lze oddělovací nádobu dodat bez výstupních uzavíracích armatur pouze s přivařovacím nátrubkem nebo šroubením.

Materiálové provedení

Tělesa oddělovací nádoby jsou vyrobena z nerezové oceli X6CrNiTi18-10 (1.4541), návarky, nátrubky a zátky z nerezové oceli. Uzavírací armatury typu sedlového ventilu i kulového kohoutu jsou zhotoveny z nerezové oceli. Na vyžádání lze oddělovací nádobu vybavit uzavíracími armaturami z jiného materiálu.

Procesní připojení

Dvojitá oddělovací nádoba je tvořena dvěma tělesy samostatných nádob vzájemně spojených pevnou konzolou. Každé jednotlivé těleso nádoby je na vstupní straně v horní části (směrem od primárního zařízení) i na výstupní straně na boční části tělesa nádoby (směrem k sekundárnímu zařízení) opatřeno nátrubky ukončenými závitem nebo přípravou pro svarový spoj na průměru 20 mm, popř. 21,3 mm nebo 14 mm. V horní části nádob je návarek zaslepený zátkou sloužící k plnění nádoby oddělovací kapalinou. Na bočních stranách nádob je návarek zaslepený zátkou sloužící k indikaci výšky hladiny oddělovací kapaliny. Ve spodní části nádob je umístěn propojovací ventil a návarky ukončené závitem nebo přípravou pro svarový spoj na průměru 14–20 mm pro připojení vypouštěcích ventilů. Na vyžádání lze oddělovací nádobu opatřit jiným procesním připojením.

Způsob zabudování

Oddělovací nádoby by měly být instalovány ve stejné úrovni a co nejblíže odběru tlaku. Konstrukce dvojité oddělovací nádoby zaručuje jednoznačné dodržení stejné výše hladiny v obou nádobách, a vylučuje tak vznik chybné přídavné tlakové diference jako důsledek nestejných nátokových výšek. Prostor mezi oběma tělesy nádoby, impulsním potrubím a snímačem tlakové diference musí být zcela zaplněn oddělovací kapalinou.

Oddělovací nádoba M90.3 | M90.7 Separation Vessel
Fotogalerie