Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Odkalovací nádoba M34.3

Odkalovací nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku kapalin a plynů. Jsou potřebné tam, kde je značné množství unášených tuhých látek, kalů nebo pevných sedimentů, které mohou ucpat impulsní potrubí, i když jsou vedena v souladu se všeobecnými doporučeními. Zároveň jsou velmi často potřebné tam, kde je sekundární zařízení pod hlavním potrubím. U instalací okruhů plynu jsou odkalovací nádoby vhodné tam, kde je měřená tekutina nečistá nebo vlhká. Odkalovací nádoby mohou být užitečné i u parních instalací, u nichž by se mohl tvořit kotelní kámen v impulsním potrubí.

Funkční rozměry

Velikost odkalovací nádoby je navržena s ohledem na respektování požadavků normy ISO 2186 a také dle teploty a tlaku páry v hlavním potrubí.

Meze použití a provedení

Těleso odkalovací nádoby je navrženo pro pracovní tlak 10 MPa při teplotě 200 °C, resp. 8 MPa při teplotě 300 °C nebo 6,4 MPa při teplotě 400 °C. Odkalovací nádoba je standardně opatřena výstupní uzavírací armaturou. Nejvyšší pracovní tlak uzavírací armatury je dán typem použité uzavírací armatury. Na vyžádání lze odkalovací nádobu dodat bez výstupní uzavírací armatury pouze s přivařovacím nátrubkem nebo šroubením.

Materiálové provedení

Těleso odkalovací nádoby je vyrobeno z uhlíkových ocelí P245GH/P250GH/P265GH. Uzavírací armatura typu sedlového ventilu je zhotovena z uhlíkové nebo nerezové oceli, uzavírací armatura typu kulového kohoutu z nerezové oceli. Na vyžádání lze odkalovací nádobu vybavit uzavírací armaturou z jiného materiálu.

Procesní připojení

Odkalovací nádoba je na vstupní straně v horní části (směrem od primárního zařízení) i na výstupní straně na boční části tělesa odkalovací nádoby (směrem k sekundárnímu zařízení) opatřena nátrubkem ukončeným závitem nebo přípravou pro svarový spoj na průměru 20 mm, popř. 21,3 mm nebo 14 mm. Ve spodní části nádoby je umístěn návarek ukončený závitem nebo přípravou pro svarový spoj na průměru 14–20 mm pro připojení odkalovacího ventilu. Na vyžádání lze odkalovací nádobu opatřit jiným procesním připojením.

Způsob zabudování

Při měření průtoku znečištěných kapalin se odkalovací nádoby montují poblíž primárního prvku. Při měření průtoku znečištěných vlhkých plynů se odkalovací nádoby používají jako sběrače kondenzátu a umísťují se pod přístrojem v nejnižším místě impulsního potrubí.

Odkalovací nádoba M34.3 | M34.3 Mud Discharge Vessel
Fotogalerie